Editorial board

Editor-in-Chief

Peng SHU, Jiangsu Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Nanjing, China

Associate Editors / Section Editors

Dong Xue, Peking University cancer hospital, Beijing, China

Jin-Rong Zhou, Harvard Medical School, Massachusetts, USA

Li-Tao Sun, Southeast University, Nanjing, China

Miao Liu, Harvard Medical School, Massachusetts, USA

Editorial board

Gang Li, Nanjing University, Nanjing, China

Leyuan Zhou, Affiliated hospital of jiangnan university, Wuxi, China

Liyun Miao, Nanjing University Medical School Affiliated Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing, China

Jiayu Shi, University of California, Los Angeles, USA

Shencun Fang, Nanjing Chest Hospital, Nanjing, China

Xiaoyu Wu, Jiangsu Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Nanjing, China

Hao Zhang, Affiliated hospital of Xuzhou Medical University, Xuzhou, China